Formandens Udmelding

 Præsenteret her 22. august 2013

http://www.kulturpartiet.dk/109362412 

 Vi ser her et Billede af Grundlovsforeningen Dansk Kulturs nu afdøde Formand  = her sammen med Grundlovsforeningens  nye Formand Hr.

Axel Artke

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

Rolf Slot-Henriksen

 Billeder af rolf slot-henriksen

Grundlovsforeningens Dansk Kulturs nu afdøde Formand og stifter 

var også en flittig Forfatter.

 Bøger af Rolf Slot-henriksen - Find bogen hos SAXO.com ...

 

CENSUR I DANMARK

 Hvad er det = Danmarks Konfirmander Konfirmander = ikke må vide ???

Er det Danmarks Kristne helligdage  

www.Danskkultur.dk

mærkedage

      www.islaminfo.dk     

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

  www.Kulturpartiet.dk 

 

  ER DU DANSKER   ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

----------------- 

Afskaf § 266b
Formandens  Udmelding

  Afskaf Censur Paragraf 266b

 12. april 2012    

Axel Artke 

§ 266b er en hån mod alle tænkende mennesker og ikke en retsstat værdig, fordi den kriminaliserer udsagn, selv om der kan føres sandhedsbevis for dem. Man er hjemfalden til straf, uanset om det, man siger, er sandt eller falsk. Det eneste, der betyder noget, er, om udsagnene kan krænke en persongruppe, og om de er udtrykt med forsæt til offentliggørelse.

Paragraffen er et levn fra en tid, hvor den berettiget beskyttede en forfulgt (mildt sagt!) mindretal, nemlig jøderne. I vore dage står kampen mod et “mindretal” af en helt anden størrelses-orden, nemlig 1½ mia. muslimer. I dag ( 2012 ) er der 30 mio. af dem i Europa, men om 40 år vil der være 100 mio., hvis sandheden om de forbrydelser, der begås i deres såkaldte religions navn, ikke siges klart og dermed standser denne vanvittige import af demokratiets og frihedens fjender.
 
Efter § 266b er en gruppe, dvs. et mindretal, beskyttet mod flertallets hån og krænkelser mv. Om et halvt hundrede år kan muslimer udgøre et flertal i visse, europæiske lande, og den oprindelige befolkning dermed være i mindretal. Når man hører og læser islamisk retorik, skal man dog ikke gøre sig forhåbninger om nogen som helst beskyttelse af mindretallet til den tid.
 
Det oplevede tyskerne i 1930′erne: Da først nazisterne havde taget magten, forsvandt alt hvad der hed beskyttelse af anderledes sindede. Sådan kan det også gå i Danmark. Se blot, hvordan muslimer allerede i dag forhåner og angriber mindretalsgrupper som f.eks. grønlændere og jøder - i øvrigt uden at de pågældende grupper ydes nogen form for myndighedsbeskyttelse, og uden at de muslimske aggressorer anklages efter § 266b.

 
§ 266b bør føres tilbage til det, den var tidligere, hvor alene falske påstande, dvs. påstande der ikke blev ført bevis for, kunne medføre straf.
 
I virkeligheden burde paragraffen helt fjernes. Både enkeltpersoner og grupper er i forvejen rigeligt beskyttet mod hetz og løgn i kraft af §§ 114b, 140, 266 og 266a.
 
I spørgsmål om ytringsfrihed har Danmark ladet sig begrænse af EU’ menneskerettigheds-konvention, Den europæiske Menneskeretsdomstol og FN’s konvention om menneskerettigheder. Hvis vi igen skal blive herrer i eget hus, er vi nødt til at opsige disse konventioner.

Axel Artke 

 Formand for

Grundlovsforeningen = Dansk Kultur

Billeder af danske flag  

Flere billeder af danske flag

 Kristendommen er forkyndelse afsandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 

Lad dog være med at være så bange - for den fremtid i alligevel ikke undgår.
 
 Har James Warburg udtalt disse ord i 1950  ???
Hvilke Religioner samler på afhuggede hoveder  ???
 

Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10. apr. 2011 - Uploadet af JediWitness
Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney Spears, ... and singers such as Brittany ...
 
 
 
 
 
 

 

 


www.danskkultur.dk       www.islaminfo.dk 

 

Har  indholdet - på nogle af disse hjemmesider - nogen global betydning - historisk set - inden for disse 7. områder

Politik - Lovgivning - Jura - militært - Økonomi - kultur - medie-stratgi.


 
 I erkendelse af at
 
Ikke alle damer løber rundt med Grundloven i deres
shopping håndtaske.
 
 Derfor bliver de unge nysgerrige og de unge mødre her henvist til specielt at besøge disse hjemmesider
 

Læg mærke til

Danmark = er en = Kristen Nationalstat = ifølge

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Paragraf  4

 
§ 4
Den

evangelisk-lutherske kirke

er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Sådan lyder den Evangeliske Lutherske trosbekendelse

 

 Den Evangeliske-Lutherske trosbekendelse i

 

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

 

 Bemærk at et af formålene med

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 det er at beskytte de Hedninger der lever i mit/vores

fædreland

Nationalstaten Danmark

mod overfald og overgreb.


 Bemærk derfor = at dit/vores fædreland

----------

Lidt Religiøs Viden

Hvis du ikke er = Kristen = så er du en = Hedning.

Hvis du ikke er = Katolik = så er du en = Kætter.

Hvis du ikke er = muslim = så er du = Vantro.

------------

ikke er et Katolsk religiøst fædreland.

 

  Pausen = på ubestemt tid = Slut

 Tænksomhedens tankerække forsætter på dette link

 Det er muligt at høre

Den Danske Hovedtaler

på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 

Konservativ filosof - Roger Scruton: 'Danmark bør melde sig ud af EU ...

https://www.youtube.com/watch?v=jzvk3f786ng
13. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige ...
 

 www.123.hjemmeside.dk


 

 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

 


 Ung i Dansk Samling

 Ung i Dansk Samling er ikke en uafhængig ungdomsorganisation, men en gruppe af engagerede medlemmer mellem 15 og 35 år, som mødes regelmæssigt til politisk debat og diskussion af Dansk Samlings idégrundlag. Vil du være en del af en ungdomsgruppe, hvis sag er kærlighed til det danske fællesskab, og som brænder for at gøre en forskel for Danmark? Så meld dig ind i Dansk Samling og bliv en del af Ung i DS. Ung i DS giver dig mulighed for at møde ligesindede unge.

Der er møder med stratetiske og politiske diskussioner, men der er også tid til hygge, tilbagevendende traditioner og sociale arrangementer. Som aktivt medlem af Ung i DS, kan du hurtigt møde folk fra Dansk Samlings hovedbestyrelse, som Ung i DS støtter på bedste vis.

Danmark har brug for Ung i DS. Ung i DS har brug for dig.

Har du lyst til at møde andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i at høre mere om Dansk Samling, så følg os på fjæsbog eller skriv til os:

ung@dksamling.dk

Vi skrives ved!


 

 EU og udlændingepolitikken

Af  Adam Wagner

Man kunne vælge at glæde sig over, at stedse flere politikere er kritiske over, at stedse flere politikere er kritiske over for Danmarks indvandrings- og flygtningepolitiske kurs; men det er svært, når sådanne personer fastholder deres ønske om forsat dansk EU-medlemskab og højst kan svinge sig op til at være>>kritiske<<over for Unionen. Er de da slet ikke klar over, at et opgør med den danske udlændingepolitik forudsætter dansk udmeldelse af EU? Tilsyneladende ikke.

Tag nu den meget omtalte Gimi Levakovic, der har flere voldsomme overfald på samvittigheden, og som ikke har dansk indfødsret. Højesteret fastslog, at han på grund af Danmarks >>internationale forpligtigelser<<, herunder den europæiske Menneskerettighedskonvention, havde ret til at blive i Danmark. Flere røster krævede derpå, at Danmark måtte omtolke eller fratræde denne konvention, hvad der i og for sig er fornuftigt nok, men dommen henviser også til >EU-reglerne<<. Levakovic er jo unionsborger og har dermed visse rettigheder i Danmark. Unionsborgerskabet stemte de danske vælgere <<ja<< til i 1993, og EU har siden udbygget de rettigheder, der er knyttet hertil.

Men lad os nu sige, at Danmark fratrådte Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Ville det så ikke ændre noget? Svaret er nej. For indholdet i Menneskerettighedskonventionen er om ikke ordret så i hvert fald indholdsmæssigt ført ind i Unionens traktatgrundlag ved >>Den europæiske Unions charter om grundlæggende Rettigheder<< - for nemheds skyld blot omtalt som >>Chartret<< ( her i NYT behandles Chartret første gang i nr. 4 2001 og siden mere udførligt i nr. 3 2002 ) Danmark underskrev i 2000 Chartret som en bindende politisk erklæring, og med ( Lissabon-traktaten ) blev Chartret retligt bindende på traktatniveau, fordi den omtales i artikel 6 i Traktat om Den europæiske Union. Danmark ratificerede som bekendt Lissabon-traktaten i foråret 2008, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvor den europæiske Menneskerettighedskonvention var tiltrådt af Danmark, er dens indhold altså nu skrevet ind i Unionens grundlov, som Danmark er underlagt. Danmark kan ikke længere fratræde reglerne, og tolkningen af dem ligger i sidste ende hos EU-Domstolen, der jo står over det danske folketing og de danske domstole, idet  EU-Retten står over medlemstaternes ret, hvilket også fastslås i Lissabon-traktaten.

Den enkeltes ret til >>familieliv<< sikres også i Chartret, hvilket i praksis betyder, at visse personer, skønt udlændinge, kan få ret til at blive i Danmark uanset deres opførsel iøvrigt. Og hvis man tror, at denne og alle andre  rettigheder >>kun<< gælder unionsborgere, så tager man fejl. Chartrets artikel 45 fastslår, at >>Fri bevægelighed og opholdsret<< kan indrømmes tredjelandsborgere, der har lovligt ophold på en mellemstats område.<<

Med andre ord: Har en tredjelandsborger fået ophold i bare en af Unionens stater, har vedkommende lovligt ophold i dem alle. Det er jo også blevet fastslået i forskellige EU-domme , såsom Metock-og Zambrano-dommene. Dette er bare en lille flig af den EU-ret, der forhindrer en ny dansk kurs i udlændingepolitikken - medmindre Danmark forlader EU og atter bliver et frit land.

  Citat  Slut.

 Afstemnings-Resultatet omkring de fire Danske Forbehold findes på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Bemærk også at England er udmeldt af EU.


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

 http://www.sagenskerne.dk/30778367 


 

om Danskhed i middelalderen (Hardback)

- nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Forfatter: Adam Wagner 

 

Forlag: Munch & Lorenzen, Udgave: 1, Isbn 13: 9788799529483

 Danskhed i middelalderen, nationalbevidsthed hos Saxo og ...

Danskhed

 i middelalderen

 

 

 Her kan Danmarks børn og andre læse om Vikingernes bedrifter

Trelleborg

eller om hvor fortidens Danske Konger havde deres bopæl.

www.fortidensJelling.dk

Vikingeborgen (The Viking Fortress) - En dokumentarfilm ...

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
16. okt. 2013 - Uploadet af Rune Kreim Larsen
English subtitles by Thomas Gringer Jakobsen. Årets Shaking Stevens Film 2013. En dokumentarfilm ...

 Dansk Mjød Vikingernes Mjød - YouTube

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

 


 Da jeg er Evangelisk Luthersk Kristen har jeg bemærket at

Tysklands hvide Rose har brudt forbandelsen i Tyskland 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...


 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE