MARIANNE WAGNER
MARIANNE WAGNER www.advarselspartiet.dk

Nyt politisk parti ønsker at  VÆRNE OM DANMARK      www.Google.dk

Besøg    www.værnomdk.dk      og se TV og hør RadioGØR NOGET  =  SPRED  DUDSKABET OM  =  VÆRN OM DANMARK = TAK.Præsenteret her  24. juni 2010

Besøg eventuelt = Det glemte danske Politiske parti = med den
 ( RENE DANSKE STEMME ) FORTIELSENS KUNST ER STOR.

                       


Besøg eventuelt  http://www.dksamling.dk/ 

MARIANNE WAGNER  OM DANSK POLITIK

 

Nyt fra DANSK SAMLING Nr. 2 – 2010

 

”En stiltiende aftale” – da Dansk Folkeparti solgte sin sjæl

 

Af Marianne Wagner

 

”Kresten solgte ud sin sjæl til Fanden, da han ville være bedst i dette land til violin at spille”. Således lyder en sang af Lars Lilholt, og nogle hændelser vedrørende Dansk Folkeparti de seneste år fik mig for nylig til at tænke på de mundrette strofer med den iørefaldende melodi. For ganske som Kresten ville være bedst til at spille violin og gik målrettet efter det, ligeså forekommer det mig, at Dansk Folkeparti vil være bedst i dette land til at være politikere, og man kan frygte, at de har betalt samme pris som Kresten Spillemand.

 

Ladeporten står åben

Som bekendt er en stram udlændingepolitik den siddende regerings varemærke, og støttepartiet, Dansk Folkeparti, står som garanten for, at der ikke slækkes på den.

                      For små tre år siden fremkom Venstres Eyvind Vesselbo imidlertid på Danmarks Radios P1 med nogle ubehagelige tal; i 2006 var der blevet lukket 46.000 fremmede ind i Danmark mod 36.000 i 2001. Af disse 46.000 var 17.000 mennesker fra u-lande. Til trods for diverse stramninger og skærpede krav var der masser af smuthuller i lovgivningen. Mange af indvandrerne omgik 24-årsreglen ved at komme som arbejdere eller som studerende. Efter nogle måneders ophold i landet opfyldte de og deres ægtefælle således tilknytningskravet. Den regel, som var blevet mest diskuteret i den tid, den borgerlige regering havde været ved magten, virkede altså ifølge Vesselbo ikke.  Ladeporten stod åben.

                      Jeg tillod mig i et par læserbreve i Jyllands-Posten at forholde Dansk Folkeparti disse tal, og en gnaven Peter Skaarup kunne belære mig om, at asyltallene aldrig havde været så lave som nu, og med hensyn til indvandrere, ja, så var de altså kommet til landet under den tidligere regering, og VKO måtte bruge alle deres kræfter på at integrere disse.

                      Jeg påpegede overfor Skaarup, at jeg ikke havde talt om asylansøgere, men derimod om antallet af indvandrere, der jo altså var stærkt stigende, og jeg spurgte ham om følgende:

 

Er det tænkeligt, at de 17.000 indvandrere [fra u-lande] kan blive til rigtig mange de kommende år? Er det tænkeligt, at de bliver rigtigt svære og omkostningskrævende at integrere? Og endelig, er det ansvarligt af DF at give sit samtykke til en politik, der stadig har ladeporten stående åben for indvandrere fra ikke-vestlige lande?”

 

Endelig måtte Skaarup indrømme, at udover asylsøgere, kom der indvandrere til landet, men de kom mestendels fra Kina, Vietnam og Indien, og disse var en ressource for det danske samfund, ”mennesker, der for de flestes vedkommende er kommet hertil for rent faktisk at yde en indsats for det danske samfund”, som han skrev.

                      Jeg fornemmede en vis uvilje mod at diskutere spørgsmålet, men jeg tænkte i mit stille sind, at Dansk Folkeparti ikke spillede med åbne kort.

 

Vesselbo slår til igen

I april i år skrev Vesselbo en kronik i Berlingske Tidende, hvor han atter tog antallet af indvandrere op, og han kunne fortælle, at der under VK-regeringen er givet næsten 100.000 flere opholdstilladelser end under Nyrup-regeringen. Problemet er det samme som i 2006; ikke-vestlige indvandrere kommer til Danmark under påskud af at studere, men vil i stedet forsøge at blive i landet. Det giver sig selv, at når der stedse kommer tusinder og atter tusinder af indvandrere til landet, vil det snart få uoverskuelige konsekvenser for danskerne som folk og for samfundet s evne til at fungere ordentligt.

                      Et par vakse medlemmer af Dansk Folkeparti, Morten Uhrskov Jensen og Michael Pihl, tog Vesselbos tal op i en kommentar, som sluttede således:

 

”Der må føres en politik, der gør det klart, at Danmark er en nation beboet af ét folk, og at der derfor også er klare grænser for, hvor stor en tilstrømning danskerne kan leve med uden netop at gå i opløsning som folk. Ledelsen i Dansk Folkeparti må gøre op med sig selv, om de vil være statsmænd eller politikere?”

 

Det var Dansk Folkepartis socialordfører Martin Henriksen, der svarede de to, og svaret faldt ganske tæt på det, Peter Skaarup år tilbage havde givet mig, dog med den indrømmelse, at situationen m.h.t. indvandringen ikke var den bedste. Henriksen slog dog fast, at Dansk Folkeparti nøje fulgte udviklingen, at man stedse forsøgte at lukke huller i lovgivningen, at ikke-vestlige indvandrere kom fra Kina, Vietnam og Indien, og at de kom for at yde en indsats for Danmark. Han anerkendte endvidere, at de åbne grænser i EU var et problem, og at Metock-dommen ligeledes havde gjort det svært at føre en stram udlændingepolitik. Regeringen turde ikke lægge sig ud med vennerne i Bruxelles, skrev Henriksen, og derfor kunne man ikke stille noget op mod problemerne.

 

Hvor blev pressen af?

Nu var der en situation, der burde gære gefundenes fressen for pressen; en højt profileret udlændingepolitik, der var kørt af sporet, kritik af Dansk Folkeparti fra baglandet, en udlændingeordfører fra partiet, der forhlldt sig tavs, og en socialordfører fra selvsamme parti, der indrømmede, at partiet ikke formåede at gøre noget egentligt virksomt, fordi EU alligevel bestemmer det hele. Det skulle vise sig, at pressen ikke fandt det vigtigt.

                      For Dansk Folkeparti rettede nemlig på denne tid en skarp kritik mod regeringen for manglende lederskab. Denne kritik kastede pressen sig straks over, som om det var noget nyt, at Dansk Folkeparti er blevet vranten over dette eller hint m.h.t. regeringens måde at lede landet på. Dansk Folkeparti har jo ofte brokket sig over forskellige småtterier, men af en eller anden årsag finder pressen det altid interessant. Dansk Folkeparti er i det hele taget dygtig til at håndtere pressen; partiet får altid fuld opmærksomhed på sine kampagner, det være sig tørklædeforbud for dommere, burkaforbud for alle eller tvangsanbringelse af indvandrerbørn i daginstitution. Således lykkes det altid for partiet at fremstå som regeringens strammere, og med kritikken af regeringstoppens manglende ledelse kunne Dansk Folkeparti vise sig som det stabile støtteparti, der formår at bevare overblikket, medens regeringspartierne er ved at gå i opløsning.

                      Jo, Dansk Folkeparti er i sandhed dygtigt til at drive politik, man har fået magt, og man ynder at bruge den, men hvad gør den godt for, hvis det, partiet oprindeligt så som sin fineste opgave at bekæmpe, nemlig indvandringen og EU, slet ikke er blevet bekæmpet, men derimod taget til i omfang og styrke?

 

Dansk Folkeparti og EU

For Dansk Folkeparti har fra begyndelsen af sit samarbejde med regeringen lagt sig selv i lænker. Det kom frem kort efter folketingets vedtagelse af Lissabontraktaten, som var det afgørende slag mod nationalstaterne. Dansk Folkeparti var imod traktaten, men kunne ingenting gøre, da det meste af folketinget var for. Muligheden for at samle stemmer nok til at udskrive en folkeafstemning forsvandt hurtigt efter folketingsvalget i 2007, da mange af de nyvalgte folketingsmedlemmer, som ellers var gået ind for en afstemning, lynhurtigt ombestemte sig. Kunne partiet så ikke have forlangt en afstemning mod fortsat at støtte regeringen? Det ville ikke have undgået nogens opmærksomhed, vigtigheden af traktaten ville ikke længere kunne skjules, EU ville komme til debat i det ganske land. Men nej,  Dansk Folkeparti valgte at bære sit nederlag med ”rejst pande”, og den 4. december 2007 kom forklaringen, da DR’s Pieter Raunwe (PR) til Orientering udspurgte Søren Espersen (SE) om emnet:

 

PR: Nu er det jo sådan, at I udgør regeringens parlamentariske grundlag forstået på den måde, at I giver regeringen de sidste mandater til, at regeringen kan være, hvor den er, som regering. Kunne I bruge det til at presse regeringen til, at der kommer en folkeafstemning?

 

SE: Nej, der har vi altid haft en stiltiende aftale med regeringen siden 2001, at når det drejer sig om EU, så foregår det i Europaudvalget og i det brede flertal. Det har vi accepteret, at det er ikke noget, vi gør til et kabinetsspørgsmål. Der kan regeringen regne med os. Det er ikke altid, vi kan regne med regeringen, men her kan regeringen altså regne med os 100%

 

PR: Det er altså ikke stiltiende mere?

SE: Nej, det er nu sagt helt åbent, men det er også en fair måde at gøre det på, når vi har det ganske specielle standpunkt, som vi har i forhold til EU, så vil vi ikke fraskrive os muligheden for at få en borgerlig statsminister.

 

En stiltiende aftale! Dansk Folkeparti VILLE have en borgerlig statsminister, den borgerlige statsminister fandt sig ikke i at blive væltet på spørgsmål om EU, og så skulle han da heller ikke udsættes for det! Altså bandt Dansk Folkeparti sig selv, om ikke for munden, så for hånden, og vi ser nu en regering, der ikke vil gøre op med EU og EU’s udlændingeregler, fordi dens støtteparti ikke vil tvinge den til det. Det gode samarbejde og den hyggelige stemning går altså forud for folk og fædreland.

                      Hvad skete der med Kresten Spillemand? Han døde, da den smukke Rosinante dukkede op og kærlighed blev sået, for ”han havde ingen sjæl at gi’, den havde Fanden fået.” Ligeledes kan man sige om Dansk Folkeparti, at da kærlighed blev sået, da kærligheden til Danmark og danskerne skulle stå sin prøve, da var der ingen sjæl at gi’, den havde EU fået!      Citat slut.FORTIELSENS KUNST - SPILLER PÅ MANGE STRENGE

Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De ...Besøg eventuelt  =  http://www.dksamling.dk/ 

Støt evt. FORENINGEN DANSK SAMLING Medlemskab af Dansk Samling samt abonnement til Nyt koster 250, - kr. årligt. (par 300,- kr. / studerende og pensionister 200, - kr.)


Lissabon-traktaten er grundlovsstridig

Dansk Samling mener, at Lissabon-traktaten er grundlovsstridig. Det er den, fordi princippet om EU-rettens forrang for national ret (herunder Grundloven) nu knyttes direkte til traktaten (jf. Erklæring nr. 17). Dette er ikke foreneligt med Grundloven, for ingen dansk myndighed – det være sig regering, folketing eller folk – har ret til at sætte nogen lov højere end Grundloven.

Desuden kriminaliseres det med Lissabon-traktaten at arbejde for at indskrænke de i »Charteret« nævnte rettigheder for unionsborgere (jf. traktatens art. 6 og Charterets art. 54). Dette er også uforeneligt med Grundloven, da borgernes politiske aktiviteter ikke kan kriminalisere i videre udstrækning, end Grundloven giver mulighed for.

Endelig er Lissabon-traktaten i strid med Grundloven, da der med den samlet set er afgivet så megen selvbestemmelse, at Danmark ikke længere kan siges at være et selvstændigt rige. Dette er ifølge Højesterets dom af 6/4 1998 ikke foreneligt med Grundlovens bestemmelser om suverænitetsafgivelse.

Dansk Samling beklager dybt, at Danmarks frihed sættes over styr. Det er til skade for vort land, vort folkestyre og os selv som folk. Det folk, der smider ansvaret fra sig, har åndeligt lagt sig i graven.

Dansk Samling opfordrer regering og folketing til at omgøre ratificeringen af Lissabon-traktaten. Skulle Lissabon-traktaten til gengæld træde i kraft, vil Dansk Samling opfatte Lissabon-traktaten og den ret, der i fremtiden måtte udspringe deraf, for grundlovsstridig.


 

EU er ikke Europa

»Politiske partier på europæisk plan er vigtige som en integrationsfaktor inden for Unionen. De bidrager til en europæisk bevidstgørelse og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje.« Således kom der med Maastricht-traktaten til at stå (som art. 138 A) i Unionens traktatgrundlag.

Dette nærmest totalitære ønske om fra oven at »bevidstgøre« »unionsborgerne« siger alt om det ideologiske unionsprojekt, som det føderale Europa-Parlament er en vigtig del af. Men hvordan er det så gået med unionsborgernes »bevidstgørelse«?

Endnu et valg til Europa-Parlamentet er overstået, og endnu engang blev der i EU set som helhed sat ny bundrekord i valgdeltagelsen: Kun 43,1% af Unionens vælgere afgav deres stemme.

Af alle 27 EU-lande var det kun i otte (Danmark, Irland, Belgien, Luxemburg, Grækenland, Cypern, Italien og Malta), at valgdeltagelsen lå over 50%; og så må man jo for øvrigt huske, at både Belgien, Luxemburg, Grækenland og Cypern har stemmepligt, hvorfor valgdeltagelsen i disse lande ikke nødvendigvis siger noget om graden af folkelig opbakning til Europa-Parlamentet.

Selv i Tyskland og Frankrig, der hele tiden har været drivkraften i EU-integrationen, deltog så få som henholdsvis 43,3 og 40,5% af vælgerne. Og tendensen er ikke ny: Man skal tilbage til valget i 1994 for i disse lande at se en valgdeltagelse på over 50%. Således også for EU som helhed: Ved nu tre parlamentsvalg i træk har valgdeltagelsen ligget under 50% – med en faldende tendens.

I Danmark stemte 59,5% af vælgerne. Det er naturligvis hverken så mange som til folketingsvalg eller lokalvalg, men det var flere end nogensinde før i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet. Den »høje« danske stemmeprocent skyldes dog uden tvivl, at der jo samme dag var folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven. Danmarks tilsyneladende store »interesse« for Europa-Parlamentet er altså næppe heller så stor, som valgdeltagelsen umiddelbart kunne forlede én til at tro.

Alene den i almindelighed lave valgdeltagelse vidner om, at føderalismens flagskib, Europa-Parlamentet, står uden folkelig opbakning, og det »europæiske demokrati« har altså ingen folkelig legitimitet, hvilket må siges at være alvorligt, når nu selv samme parlament med Lissabon-traktaten (der givetvis vil træde i kraft næste år, når nu irerne snart er banket på plads) vil få tildelt endnu mere indflydelse på Unionens lovgivning og udvikling.

Mange politikere er forargede over den lave valgdeltagelse. Det virkeligt forargelige ligger dog et andet sted: På trods af den utvetydige folkelige uvilje både mod Europa-Parlamentet og mod EU-forfatningen har EU-landenes regeringer og parlamenter vedtaget Lissabon-traktaten og oven i købet bevidst søgt at gennemtrumfe den uden om vælgerne ved at undgå folkeafstemninger.

Når det er så åbenbart, at »unionsborgernes politiske vilje« ikke er at opbygge »politiske partier på europæisk plan«, så burde EU-landenes regeringer ikke fortsætte »integrationen« i EU. At de gør det alligevel, er udtryk for en ophøjet foragt for de folk, der har sat dem til at styre.
Dette er det virkeligt forargelige.

Det er en farlig kurs som regeringer og parlamenter er slået ind på: De nationale parlamenter, som de fleste steder nyder folkenes tillid, mister deres lovgivningsmagt, som i stedet delvis overdrages til Europa-Parlamentet, som ikke nyder samme tillid. Det kan blive enden på det levende folkestyre i Unionens medlemslande.

Tilbage bliver et mistillids-vækkende parlament ganske uden folkelig legitimitet suppleret af de magtfulde embedsmænd i Kommissionen og af Ministerrådet, hvor de små lande med Lissabon-traktaten reelt står uden magt.

Hvordan har demokratiet det i Europa om 20 år? Ikke så godt, er jeg bange for. Og den »europæiske« bevidsthed? Sikkert heller ikke så godt, idet man som »unionsborger« efterhånden har erfaret, at bureaukrati, magthavernes arrogance, manglende folkelig indflydelse, ansvarsløshed, uigennemskuelighed, fråds, svindel og halve sandheder alt sammen er snævert forbundet med virkeliggørelsen af »Europa«.

Det er en skam, for Europa har egentlig fortjent bedre. Men EU er ikke Europa. Måtte Europa kaste EU af sig og atter fremstå som det fædrelandenes Europa, det altid var! Gerne fædrelande, der samarbejder, men ikke fædrelande, der sammenblandes.

Ingen er over dansk ret


I alle årene siden 1972 har en egentlig forfatningskamp været ført i Danmark – skulle Danmark styres efter grundloven af 1953 eller efter EF- og siden EU-retten? At denne kamp synliggøres, er godt – bedre er det, hvis denne kamp skærpes til kompromisløshed; og bedst er det, om EU-retten må vige som følge heraf.

Desværre ser det ud til at hverken regering eller folketing ønsker at tage denne kamp. Dansk Samling beklager dette.

Domstolen i EU underkendte i juli de danske regler om, hvorvidt EU-borgere har ret til familiesammenføring med ægtefæller fra tredjelande. Her er en tydelig konflikt mellem det danske folkestyre og EU-retten.

Folketinget burde have holdt regeringen fast på, at ingen – heller ikke EF-domstolen – står over dansk ret. Hvis regeringen ikke havde villet indrømme dette, burde folketinget have væltet den.

Et efterfølgende folketingsvalg ville muligvis ikke have ændret folketingsflertallets stillingtagen, men det ville for første gang i dansk historie være blevet et folketingsvalg, hvor EU uundgåeligt var kommet på dagsordenen. Dette ville have været meget værdifuldt.

Men opgøret kan tages endnu. Dansk Samling opfordrer alle unionsmodstandere og -kritikere i folketinget til at stå fast, hver gang dansk ret kommer i strid med EU-retten – uanset de kortsigtede, politiske omkostninger.

Dansk Samling opfordrer folketinget til at sætte frihed, sandhed og ret højere end ufrihed, løgn og uret.MIT FORSLAG TIL DANMARKS POLITIKERE =

Mit forslag til Danmarks Politikere i vores Danske Folketing.

Nedlæg Danmarks Folketing, hvis i ikke vil kæmpe for bevarelsen af = DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953 = og bekend åbent kulør = frem for dette = FORTIEDE = undergravende arbejde, der foregår i det Danske Folketing og i EU = der tilsyneladende har foræret Europas Demokratiske værdier til islam = et islam = som kræver Koranens sharia-love indført som lovgivning i Danmark = med mødomskontrol på bryllupsnatten af familien  = som gældende lov for alle Europæiske Folkeslag = med hele pivtøjet = af de sharialove = som findes i Koranen = og som kan læses på dette internet-leksikon = www.islam-info.dk = under følgende overskrifter

KVINDER
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM
VANTRO
JIHAD
REN UREN
KOLONIALISME
APOSTAT   
Dødsstraf for at forlade islam
TØRKLÆDER
TAQIYA
FATWA


Dette var mit forslag til Danmarks Politikere
Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-PoulMELLEM = 12 ÅR og 16 ÅR = og  JERES FREMTID

Det er jer = der her i 2010 = der er mellem = 12 ÅR og 16 ÅR = som det hele drejer sig om. Det er nemlig = JERES FREMTID = det drejer sig om = og derfor er mit råd til jer = der her i 2010 = der er mellem = 12 ÅR og 16 ÅR = følg specielt godt med i Danmarks indre Politiske udvikling, frem til den = 1. oktober 2016 = og tæl hvor mange voldtægter der begåes i Danmark = fra den = 1. oktober 2010 = og frem til den = 1. oktober 2016.Mit råd til jer unge mellem = 12 ÅR og 16 ÅR = oplys jer selv = og det kan i gøre på følgende links = 

SØG SERIØS VIDEN OM VIRKELIGHEDEN

Seriøs viden om virkeligheden findes efter min opfattelse på disse links = 

Et Politisk parti www.DKsamling.dk  stiftet 1936

www.Nomos-dk.dk    http://www.spydet.blogspot.com/

http://www.islam-info.dk/

læs også om Koranen - og islams hellige skrift

- søg efter relevant materiale i vores artikeldatabase.

udgivet af www.Danskkultur.dk   www.Sappho.dk ER DU EN PIGE MELLEM = 12 ÅR og 16 ÅR = SÅ ER MINE GODE RÅD DISSE

Hvis du er en pige imellem = 12 ÅR og 16 ÅR = så bør du besøge denne internetside = lavet til oplysning for kvinder der bor i Danmarks yderdistrikter = om udviklingen i Danmarks større byområder.

http://www.kvinderfordanmark.dk/

http://www.amine.dk/ mest for frigjorte kvinder =
der ønsker at se godt ud = også i det offentlige rum.DR = KAN IKKE VIDE ALT = OM KORANENS INDHOLDSyre i ansigtet som afstraffelsesmiddel
Er islams kvinder slaver eller sexslaver ???
Tillader islams religion dette ???
Hvad tillader Koranens Sura 33.59 ???

Har ( Sura 33.59 ) et militært formål lige som ( APOSTAT )

Flere tilfældige er i de seneste måneder blevet overfaldet med salmiakspiritus på Vesterbro i København. Nu har Københavns Byret fastslået, at den slags angreb er vold under "særdeles skærpende omstændigheder."

En somalisk mand på 38 år blev onsdag idømt fængsel i to år og seks måneder for syreangreb mod en sagesløs.

Besøg eventuelt = www.DenDanskeForening.dk

Kilde: Berlingske Tidende 16/6 2010    Citat slut.HVAD SIGER KORANEN OM SYREANGREB PÅ UNGE KVINDER ???

Koranens ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 ) siger følgende =

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

Kvinders troværdighed ved voldtægt
En kvinde kan ikke få en voldtægtsmand dømt medmindre hun har 4 mandlige vidner: "Hvis de (kvinderne) ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere" (Sura 24.13)Disse 2 ( Suraer ) findes på dette internet-leksikon  www.islam-info.dk  = under overskriften = KVINDER
se også under = APOSTAT = og =  KOLONIALISMEIfølge min opfattelse = så tillader Koranen ifølge = ( Sura 33.59 ) syreangreb på kvinder = der ikke er muslimer = som kendes på = at de ikke bærer tørklæde.

Dette er en lovparagraf i Koranen = som efter min opfattelse tillader syreangreb på piger = og som vil være tilladt efter islams Koran = når Danmarks Grundlov = bliver udskiftet med islams sharia-love.Da jeg personligt er en oldsag = der er født i 1945 = så er det ikke = MIN FREMTID = det drejer sig om = MEN JERES FREMTID = så derfor bør i unge selv undersøge sagen nærmere = ved at skaffe mest mulig viden om = Koranens indhold. Men først kan det være en ide, at finde ud af, hvad der er = Dansk kultur = og her finder du noget af svaret på, hvad det er danskernes daglige vaner = og dermed = Dansk kultur = på www.kulturpartiet.dk  =HVAD KAN UNGE PIGER FRA = 12 TIL 16 ÅR = GØRE KONKRET ???

I kan samle jer i små grupper fra 2 til 8 personer = og derefter gå ind på dette link = www.fornyelsespartiet.dk  og finde overskriften = ( BØRNEOPDRAGELSE 1. )  og derefter printe 20 stk ud = til omdeling hver uge = frem til den = 1. oktober 2016. Hvis hver enkelt af jer, 3 uger hver måned, vil dele 20 stk ( BØRNEOPDRAGELSE 1. ) ud hver måned = så burde næsten enhver Dansk pige = være oplyst om konsekvensen = ved at blive gift med en muslim.  ??? Lad mig gentage = det er jeres fremtid det drejer sig om, så om i vil gennemføre denne oplysningskampagne = det er op til jer. Husk = i må godt lade danske drenge hjælpe jer med omdelingen - hvis i kan enes om den samme ugedag for omdelingen.

EN OPLYSNING MERE FRA KORANEN

Echammari i bladet “Islam- fred og harmoni” nr.4. 91:”Gifter man sig med en muslimsk mand, må man på forhånd acceptere, at ens børn skal opdrages i islam, og at ens hjem bliver et muslimsk hjem. Kan man ikke acceptere dette, skal man ikke gifte sig. Dette er en regel, der ganske enkelt ikke kan laves om på!  Desuden betragtes børn, som faderens ved skilsmisse fra en muslimsk mand.

DA EU = FORRÅDTE EUROPA =  DEN 13 JULI 2008 I FRANKRIG.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php


NÅR MAN VIL LØSE ET PROBLEM = OG SELV BLIVER PROBLEMET.HVEM VINDER BARNEVOGNS-KRIGEN I DANMARK ???Videoer til qaradawi
shaykh al Qaradawi speaking about the danger ...
3 min. - 11. jun 2009
Uploadet af forQaradawi

youtube.com
Al Qaradawi praising Hitler's antisemitism
1 min. - 10. feb 2009
Uploadet af skeptic551

youtube.com

The Qaradawi Fatwas :: Middle East Quarterlyjugoslavernes historie Kommentar til Samuel P. Huntington 

dr.dk > Gymnasium > Huntington

www.fortidensJelling.dk 

http://kitmantv.blogspot.com/2008/12/obsession-radical-islams-war-against.htmlGør -  LISSABON -TRAKTATEN  - Pædofili lovlig i EU ???

TIDLIGE ÆGTESKABER  = HVAD ER FORMÅLET ???

Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!

Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!

Stakkels ukyndige pigebørn!Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til steder for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

HVILKEN GAVE BØR BRUDEN HAVE ???
EN SÅDAN DUKKE - MÅSKE  ???

Kilde: ”Infidels are cool”
http://infidelsarecool.com/ 31.7.09

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 
SKAL EU BESTEMME ALT ???


svar til Folkebevægelsen mod EU).HVEM BESTEMMER SKATTETRYKKET I DANMARK ???


Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

EU-kommissionen foreslår EU-skatter

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mereISLAMS GLOBALE UDBREDELSE

                                       
 GLOBALT OVERBLIK AF DR.PETER HAMMOND

SÅ VIDT VIDES,SÅ ER BOGEN AF DR PETER HAMMOND UDGIVET I 2005,OG NU SKRIVER VI AUGUST 2008. SÅ DER ER JO FØDT NOGLE BØRN SIDEN 2005 OG DERFOR PASSER TALLENE SIKKERT IKKE MERE. DE ER SIKKERT STØRRE. DETTE UDPLUK AF BOGEN BØR SÅLEDES STUDERES NØJERE,HVIS TALLENE SKAL BRUGES VED EN STUDENTER-EKSAMEN.

ISLAM HAR RELIGIØSE,JURIDISKE ,ØKONOMISKE OG MILITÆRE KOMPONENTER.DEN RELIGIØSE KOMPONENT ER ET DÆKKE OVER ALLE DE ANDRE KOMPONENTER.

ISLAMISERING FOREKOMMER,NÅR DER ER TILSTRÆKKELIGT MANGE MUSLIMER I ET LAND TIL,AT AGITERE FOR DERES "RELIGØSE RETTIGHEDER."

NÅR POLITISK KORREKTE OG KULTURELT MANGFOLDIGE SAMFUND INDVILLIGER I DE "RIMELIGE" MUSLIMSKE KRAV OM " REGILIØSE RETTIGHEDER" SÅ FÅR DE OGSÅ DE ANDRE KOMPONENTER MED UNDER BORDET.

                                                 DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

SÅ LÆNGE DEN MUSLIMSKE BEFOLKNINGSANDEL FORBLIVER PÅ CIRKA 1 PROCENT I ET GIVET LAND,VIL DE BLIVE BETRAGTET SOM EN ((FREDSELSKENDE MINORITET)) OG IKKE SOM EN TRUSSEL MOD NOGEN.

USA  HAR                             1 PROCENT MUSLIMER
AUSTRALIEN HAR CIRKA          1,5  %  MUSLIMER
CANADA HAR CIRKA                1,9 PROCENT MUSLIMER
KINA HAR FRA                       1 til 2 % MUSLIMER
ITALIEN HAR CIRKA                 1,5 % MUSLIMER
NORGE HAR CIRKA                  1,8 % MUSLIMER

NÅR MUSLIMERNE  BLIVER MELLEM 2 OG 3 PROCENT AF DEN LOKALE BEFOLKNING,SÅ BEGYNDER DE AT HVERVE TILHÆNGERE BLANDT ANDRE ETNISKE GRUPPER,HERUNDER ISÆR STOR REKRUTERING I FÆNGSLER OG BLANDT GADEBANDER.

DANMARK  FORMODES HER I 2008 AT HAVE OVER 600.000 MUSLIMER
TYSKLAND HAR CIRKA      3,7  %  MUSLIMER
STORBRITANNIEN CIRKA   2,7 %
SPANIEN MED ANDOLUSIEN CIRKA 4,6 PROCENT

FRA 5 %  AF BEFOLKNINGEN OG OPEFTER  UDØVER DE I FORHOLD TIL DERES PROCENTVISE ANDEL AF BEFOLKNINGEN OVERDREVEN INDFLYDELSE.DE KRÆVER HALAL ((REN EFTER ISLAMISKE STANDARDER)) MADVARER HVOR VED MUSLIMER SIKRES JOBS I TILBEREDDELSEN AF MADVARER.DE ØGER PRESSET PÅ SUPERMARKEDS-KÆDERNE OM,AT HAVE DET PÅ HYLDERNE - FULGT AF TRUSLER,HVIS DE IKKE MAKKER RET.

FRANKRIG HAR CIRKA        8 % MUSLIMER
FHILLIPPINERNE CIRKA       5 %
SVERIGE HAR CIRKA           5 %
SCHWEIZ HAR CIRKA          4,3  %
HOLLAND         CIRKA        5,5  %
TRINIDAD &TOBAGO          5,8  %  MUSLIMER

PÅ DETTE STADE VIL DE ARBEJDE PÅ,AT FÅ DEN HERSKENDE REGERING TIL,AT TILLADE DEM,AT REGERE SIG SELV UNDER SHARIA,DEN ISLAMSKE LOV.

ISLAMS ENDELIGE MÅL ER IKKE ,AT KONVERTERE VERDEN,MEN AT ETABLERE ((SHARIA-LOV)) OVER HELE VERDEN.

NÅR MUSLIMER HAR NÅET CIRKA 10 PROCENT AF BEFOLKNINGEN,SÅ VIL DE ØGE LOVLØSHEDEN ,SOM ET MIDDEL TIL,AT KLAGE OVER DERES FORHOLD. EKS, (( PARIS - BILAFBRÆNDINGER )) HVILKET VI OGSÅ HAR SET I UGE 8 HER I 2008 HER I DANMARK.

ENHVER (( IKKE MUSLIMSK HANDLING )) DER KRÆNKER ISLAM,VIL NU MEDFØRE TRUSLER. EKSEMPLER ( AMSTERDAM-MUHAMMED-TEGNINGER ) DANMARK ( MUHAMMED TEGNINGER )

GUYANA      HAR CIRKA  10 % MUSLIMER
INDIEN               CIRKA  13,4 %
ISRAEL              CIRKA   16 %
KENYA              CIRKA   10 %
RUSLAND          CIRKA   10  TIL  15 % MUSLIMER.

VED ((20 %)) KAN MAN FORVENTE OPTØJER,OPSTÅET UD AF INGENTING.DER DANNES JIHAD-MILITSER,DER FOREKOMMER SPORADISKE MYRDERIER,OG KIRKER OG SYNAGOGER NEDBRÆNDES.

ETIOPIEN HAR CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.

VED 40 PROCENT OPLEVES OMFATTENDE MASSAKRER,EVINDELIGE TERRORANGREB OG VEDVARENDE MILITS-KRIGSHANDLINGER. 

BOSNIEN HAR CIRKA      40 % MUSLIMER
CHAD  ER CIRKA PÅ       53,1 %
LIBANON ER PÅ            59,7 % MUSLIMER

FRA EN BEFOLKNINGSANDEL PÅ 60 % MUSLIMER AF DEN SAMLEDE BEFOLKNING,KAN MAN FORVENTE UHÆMMET FORFØLGELSE AF (( IKKE TROENDE)) OG TILHÆNGERE AF ANDRE RELIGIONER,SPORATISKE ETNISKE UDRENSNINGER (( FOLKEMORD )) ANVENDELSE AF (( SHARIA-LOV)) SOM ET VÅBEN OG JIZAY - DEN SKAT,DER PÅLÆGGES VANTRO.

MAYLAYSIA   HAR CIRKA         60,4 % MUSLIMER
ALBANIEN         CIRKA           70,0 %
QATAR               CIRKA         77,5 %
SUDAN              CIRKA          70,0 % MUSLIMER.

EFTER 80 PROCENT AF NATIONENS BEFOLKNING AF MUSLIMER,KAN MAN FORVENTE STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING OG FOLKEMORD.

BANGLADESH            HAR 83 % MUSLIMER
EGYPTEN                       90 %
GAZA                           98,7 %
INDONESIEN                   86,1 %
IRAN                             98 %

IRAK                           97 %
JORDAN                      92 %
MAROKKO                   98,7 %
PAKISTAN                    97 %
PALÆSTINA                 99 %

SYRIEN                         90 %
TADTJEKISTAN              90 %
TYRKIET                       99,8 %
FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

YEMEN                        99,9 %
SAUDI-ARABIEN            100  %
AFGHANISTAN              100 %
SOMALIA                     100 %

100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER. HVAD ER VIRKELIGHEDEN ???

www.islam-info.dk ISLAMS GHETTOER I DANMARK

Muslimske børnefødsler vil naturligvis give et flertal af muslimer - som vil have udskiftet danskernes lovgivning med muslimernes lovgivning - og da vi danskere i store træk er lige-glade - så vil det naturligvis også gå således.

HVORDAN SER UDVIKLINGEN SÅ UD I DANMARK  ???

Burde der ikke være nogle ((( journalister ))) der oplyste os danskere om udviklingen i Danmark i de områder hvor muslimerne slår sig ned ??? Jeg kunne godt tænke mig et årligt overblik om udviklingen i disse områder.

ALBERTSLUNDS BOLIGSOCIALE CENTER
ALBERTSLUND SYD
ALBERTSLUND HEDEMARKEN
ALLERØD  ØRNEVANG OG UGLEBJERGVEJ
BALLERUP ESKEBJERG / MÅLØVVANG
BORNHOLM  HØJVANGSPARKEN
BRØNDBY  BRØNDBY STRAND
ESBJERG  STENSGÅRDS KRAGLUND ØSTERBRO
ESBJERG  THULEV  BLÅGÅRDSBJERGPARKEN
FAXE  FRØGÅRDEN

FREDENSBORG  EGEDALSVÆNGE
FREDENSBORG NIVÅHØJ OG ISLANDSPARKEN
FREDENSBORG  ENEBÆRHAVEN HUMLEBÆK
FREDENSBORG  NIVERØD III   OG  IV
FURESØ  FARUM MIDTPUNKT
FREDERIKSBERG SOLBJERG HAVE OG FINANSHAVEKVARTERET
FREDERIKSBERG SOLBJERG HAVE OG SØNDERMARKEN
GLADSAXE  MØRKHØJ VÆNGE
GLADSAXE  HØJE GLADSAXE
GLOSTRUP  HVISSINGE

GREVE  ASKERØD
GREVE  GERSAGERPARKEN
GULDBORGSUND  LINDHOLM
HADERDERSLEV HJORTEBROPARKEN
HELSINGØR  NØJSOMVEJ
HELSINGØR  VAPNAGÅRD
HJØRRING  HJØRNING VESTBY
HILLERØD  KONGEVÆNGET 1 - 2
HVIDOVRE   AVEØRE STADITIONSBY
HVIDOVRE  EGEVOLDEN II

HOLBÆK HAVEVANG/AGERVANG OG AGERVANG ENGE
HOLBÆK LADEGÅRDSPARKEN
HOLBÆK  BJERGPARKEN
HORSENS  SUNDPARKEN
HORSENS BERINGSVÆNGET
HORSENS  ALEXBORG SØNDERBRO
HØJE TÅSTRUP CHARLOTTEKVARTERET
HØJE TÅSTRUP GADEHAVEGÅRD
HØJE TÅSTRUP TÅSTRUPGÅRD 
ISHØJ  GADEKÆRET
KOLDING  SKOVPARKEN

KØBENHAVN  AKACIAPARKEN
KØBENHAVN  TELEMARKSGADEKVARTERET
KØBENHAVN  LUNDTOFTEGADEKVARTERET
KØBENHAVN  HOLMBLADSGADEKVARTERET
KØBENHAVN INDRE NØRREBRO ( OG BISPEBJERG)
KØBENHAVN  MIMERSGADEKVARTERET
KØBENHAVN  TINGBJERG - UTTERSLEVHUSE
KØBENHAVN  SJÆLØR BOULEVARD
KØBENHAVN  GYLDENRISPARKEN
KØBENHAVN  SUNDHOLMSKVARTERET 
KØBENHAVN  URBANPLANEN

KØBENHAVN  BISPEBJERG
KØBENHAVN  FRITIDSJOBKONSULENTERNE
KØBENHAVN  AFDELING 60 og 61 DIALOG VESTERBRO
KØBENHAVN  KONGENS ENGHAVE
KØBENHAVN  JAGTVEJSKVARTERET
KØBENHAVN  LØNSTRUPGÅRD og HVIDBJERGVEJ
KØBENHAVN  FOLEHAVEN
KØBENHAVN  ABKs ÆLDREBOLIG - AFDELINGER
KØBENHAVN  LIVORNOPARKEN OG GRØNDAL
KØBENHAVNs  SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABS ÆLDREBOLIG - AFDELINGER

LOLLAND  SOGNEFOGEDVÆNGET  SYDHOLMPARKEN og KONGELEDDET
LOLLAND  RIDDERBORGSPARKEN OG NØRREVÆNGET
MIDDELFART  MELFARPARKEN
ODENSE  VOLLSMOSE
ODENSE ST - KLEMENTSPARKEN
ODENSE  HØJSTRUPHAVE OG UFFESVEJ
RANDERS  RANDERS NORDBY
RINGKØBING  SKJERN  DAMTOFTEN
ROSKILDE Bs SJÆLLAND AFDELINGER I ROSKILDE
RØDOVRE  KÆRENE OG BYBJERGET
RINGSTED  OPSØGENDE BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER

SLAGELSE  PARKVEJ
SLAGELSE  RINGPARKEN
SLAGELSE  MOTALAVEJ - KVARTERET 
SVENDBORG  BYPARKEN OG SKOVPARKEN
SØNDERBORG AFDELING
VARDE  BOULEVARDBEBYGGELSERNE 
VEJLE BOLIG VEJLE ( ISÆR FINLANDSPARKEN OG LØGET )
VIBORG  HOULKÆR
ÅBENRÅ  HØJE KOLSTRUP
ÅLBORG  ÅLBORG ØST

ÅRHUS  GELLERUPPARKEN
ÅRHUS  HØJSKOLEPROJEKTET I GELLERUP
ÅRHUS  BISPEHAVEN
ÅRHUS  HERREDSVANG
ÅRHUS  FRYDENLUND
ÅRHUS  TRIGEPARKEN
ÅRHUS  RUNDHØJ
ÅRHUS  MØLLEVANGEN
ÅRHUS  HOLMSTRUP - ODINSGÅRD - THORSBJERG
ÅRHUS  SKOVGÅRDSPARKEN
ÅRHUS  KALMARGADEDisse oplysninger er måske op til mere end to år gamle, så hvor stor en del af befolkningsgrupperne der her i oktober Ii 2010 der er muslimer - kan have forandret sig.

Personligt er jeg flyttet ud af Urban-planen - og til Jylland - som den ( kujon jeg er). Jeg har valgt at lytte til mit overlevelses-instinkt, og bor derfor nu i Jylland.

Har jeg opgivet kampen for ytringsfriheden og Grundloven og Danmarks Demokrati ???  Ja måske ??? Jeg er født i 1945 - og hvis fremtidens ungdom kæmper for - ( gennem passivitet ) i at lade islams ( parallel-lovgivning ) afløse ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 ) så ser jeg ingen grund til ( højt oppe i min høje alder ) at modsætte mig - at denne = mødoms-kontrollerende = ( religion )  breder sig i hele Danmark.Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul
                       

Den Grundvigske udgave af kristendommen - tillod os danskere at tænke selv - uden religiøs kontrol. Over 60 ÅRs succes - hvor Socialdemokrater og kristne ( i fredeligt samarbejde )  fik opbygget ( velfærds-samfundet )

Spørgsmålet er om islam tillader det danske folk,  at tænke frit, når Danmarks Grundlov er udskiftet med islams egen parallel-lovgivning. Nå - det er overvejelser - fremtidens næste unge danske generationer må overveje. God fornøjelse.Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

EU-kommissionen foreslår EU-skatter

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mereKAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008


 

Konservativ filosof - Roger Scruton: 'Danmark bør melde sig ud af EU ...

https://www.youtube.com/watch?v=jzvk3f786ng
13. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige ...
 

 www.123.hjemmeside.dk


 

 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

 


 Ung i Dansk Samling

 Ung i Dansk Samling er ikke en uafhængig ungdomsorganisation, men en gruppe af engagerede medlemmer mellem 15 og 35 år, som mødes regelmæssigt til politisk debat og diskussion af Dansk Samlings idégrundlag. Vil du være en del af en ungdomsgruppe, hvis sag er kærlighed til det danske fællesskab, og som brænder for at gøre en forskel for Danmark? Så meld dig ind i Dansk Samling og bliv en del af Ung i DS. Ung i DS giver dig mulighed for at møde ligesindede unge.

Der er møder med stratetiske og politiske diskussioner, men der er også tid til hygge, tilbagevendende traditioner og sociale arrangementer. Som aktivt medlem af Ung i DS, kan du hurtigt møde folk fra Dansk Samlings hovedbestyrelse, som Ung i DS støtter på bedste vis.

Danmark har brug for Ung i DS. Ung i DS har brug for dig.

Har du lyst til at møde andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i at høre mere om Dansk Samling, så følg os på fjæsbog eller skriv til os:

ung@dksamling.dk

Vi skrives ved!


 

 EU og udlændingepolitikken

Af  Adam Wagner

Man kunne vælge at glæde sig over, at stedse flere politikere er kritiske over, at stedse flere politikere er kritiske over for Danmarks indvandrings- og flygtningepolitiske kurs; men det er svært, når sådanne personer fastholder deres ønske om forsat dansk EU-medlemskab og højst kan svinge sig op til at være>>kritiske<<over for Unionen. Er de da slet ikke klar over, at et opgør med den danske udlændingepolitik forudsætter dansk udmeldelse af EU? Tilsyneladende ikke.

Tag nu den meget omtalte Gimi Levakovic, der har flere voldsomme overfald på samvittigheden, og som ikke har dansk indfødsret. Højesteret fastslog, at han på grund af Danmarks >>internationale forpligtigelser<<, herunder den europæiske Menneskerettighedskonvention, havde ret til at blive i Danmark. Flere røster krævede derpå, at Danmark måtte omtolke eller fratræde denne konvention, hvad der i og for sig er fornuftigt nok, men dommen henviser også til >EU-reglerne<<. Levakovic er jo unionsborger og har dermed visse rettigheder i Danmark. Unionsborgerskabet stemte de danske vælgere <<ja<< til i 1993, og EU har siden udbygget de rettigheder, der er knyttet hertil.

Men lad os nu sige, at Danmark fratrådte Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Ville det så ikke ændre noget? Svaret er nej. For indholdet i Menneskerettighedskonventionen er om ikke ordret så i hvert fald indholdsmæssigt ført ind i Unionens traktatgrundlag ved >>Den europæiske Unions charter om grundlæggende Rettigheder<< - for nemheds skyld blot omtalt som >>Chartret<< ( her i NYT behandles Chartret første gang i nr. 4 2001 og siden mere udførligt i nr. 3 2002 ) Danmark underskrev i 2000 Chartret som en bindende politisk erklæring, og med ( Lissabon-traktaten ) blev Chartret retligt bindende på traktatniveau, fordi den omtales i artikel 6 i Traktat om Den europæiske Union. Danmark ratificerede som bekendt Lissabon-traktaten i foråret 2008, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvor den europæiske Menneskerettighedskonvention var tiltrådt af Danmark, er dens indhold altså nu skrevet ind i Unionens grundlov, som Danmark er underlagt. Danmark kan ikke længere fratræde reglerne, og tolkningen af dem ligger i sidste ende hos EU-Domstolen, der jo står over det danske folketing og de danske domstole, idet  EU-Retten står over medlemstaternes ret, hvilket også fastslås i Lissabon-traktaten.

Den enkeltes ret til >>familieliv<< sikres også i Chartret, hvilket i praksis betyder, at visse personer, skønt udlændinge, kan få ret til at blive i Danmark uanset deres opførsel iøvrigt. Og hvis man tror, at denne og alle andre  rettigheder >>kun<< gælder unionsborgere, så tager man fejl. Chartrets artikel 45 fastslår, at >>Fri bevægelighed og opholdsret<< kan indrømmes tredjelandsborgere, der har lovligt ophold på en mellemstats område.<<

Med andre ord: Har en tredjelandsborger fået ophold i bare en af Unionens stater, har vedkommende lovligt ophold i dem alle. Det er jo også blevet fastslået i forskellige EU-domme , såsom Metock-og Zambrano-dommene. Dette er bare en lille flig af den EU-ret, der forhindrer en ny dansk kurs i udlændingepolitikken - medmindre Danmark forlader EU og atter bliver et frit land.

  Citat  Slut.

 Afstemnings-Resultatet omkring de fire Danske Forbehold findes på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Bemærk også at England er udmeldt af EU.


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

 http://www.sagenskerne.dk/30778367 


 

om Danskhed i middelalderen (Hardback)

- nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Forfatter: Adam Wagner 

 

Forlag: Munch & Lorenzen, Udgave: 1, Isbn 13: 9788799529483

 Danskhed i middelalderen, nationalbevidsthed hos Saxo og ...

Danskhed

 i middelalderen

 

 

 Her kan Danmarks børn og andre læse om Vikingernes bedrifter

Trelleborg

eller om hvor fortidens Danske Konger havde deres bopæl.

www.fortidensJelling.dk

Vikingeborgen (The Viking Fortress) - En dokumentarfilm ...

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
16. okt. 2013 - Uploadet af Rune Kreim Larsen
English subtitles by Thomas Gringer Jakobsen. Årets Shaking Stevens Film 2013. En dokumentarfilm ...

 Dansk Mjød Vikingernes Mjød - YouTube

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

 


 Da jeg er Evangelisk Luthersk Kristen har jeg bemærket at

Tysklands hvide Rose har brudt forbandelsen i Tyskland 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...


 Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE