Fængselstrusler

FÆNGSELSTRUSLER

FÆNGSELSTRUSLER

 


 

Præsenteret her 28 november 2010  www.Google.dk

FÆNGSELSTRUSLER    http://www.siaddk.wordpress.com/

Kurt Westergaards advokat ønsker Anders Gravers i fængsel

 

med 8 kommentarer

 

Fra Aalborg demonstrationen 8. Marts 2008

Kurt Westergaards advokat ønskede 4 mdr. fængsel til Anders Gravers og at han skal idømmes at betale Kurt Westergaard 250.000 kr. i erstatning for misbrug af tegningen – 100.000 fra SIOE, 100.000 fra SIAD og 50.000 fra Anders Gravers personligt.

Kurt Westergaards advokat Nehmet lagde ud med at komme for sent til retsmødet, men det påvirkede
ikke advokaten, hun virkede ligeglad med at hun kom for sent. Hun gik igang med at udrede, hvorfor
hun forlanger disse store beløb og kræver fængsel. Hun påstod at SIAD og SIOE brugte tegningen til
demonstrationen, der skulle finde sted dagen efter at SIAD, SIOE og Anders Gravers havde fået forbud
mod at bruge tegningen. For at bevise dette ville hun afspille et klip fra TV2Nord og til det skulle hun
bruge sin computer og rettens videoanlæg. Det faldt ikke heldigt ud, selvom advokaten havde fået instrukser
af retsbetjenten i brug af rettens audio-anlæg. Da hun havde fumlet med det i en 10 min. tid, kaldte en
synligt irriteret dommer på retsbetjenten, der dukkede op og forklarede advokat Nehmet, at det ikke er nok
at tilslutte strøm til computeren, men at det også er nødvendigt at tilslutte stikket til selve videoskærmen.
Da så endelig advokatens computer blev vist på skærmen, gik der yderligere fem min. for at finde frem
til TV2Nords TV-klip. Imellem de mange filer på advokatens computer nåede vi også at få indblik i, at
advokaten er vild med musikeren Medina.

Langt om lange blev TV2Nords interview af Anders Gravers brugt som bevis på, at Anders Gravers
skulle have brugt tegningen efter fogedforbuddet. Anders Gravers’ advokat spurgte da, om KW’s
advokat ikke kunne se at det var et klippet indslag, da Anders havde forskelligt tøj på i indslagene og at
selvom udsendelsen blev sendt efter fogedforbuddet, så betød det ikke at indslagene også var det, men at
indslagene tværtimod var før fogedforbuddet.

Her må Anders Gravers vise politiets indsatsleder at KW tegning ikke bliver brugt ellers kunne demonstrationen ikke tillades

Anders Gravers udtalte under ed, at han, SIAD og SIOE ikke brugte tegningerne til demonstrationen, som KW’s advokat påstod. Anders udtalte, at politiet godkendte de plakater SIAD og SIOE medbragte, ellers kunne demonstrationen slet ikke finde sted. Der blev også sagt, at selvom politiet godkendte det, ville der komme en retsassessor til stedet for endelig godkendelse og da SIOE og SIAD ikke hørte mere til det, var det selvfølgelig godkendt.

Anders Gravers bestred ikke at tegningen havde været på hjemmesiden, ligesom den havde været pa 1000
andre hjemmesider.
AG’s advokat fandt det mærkeligt at KW’s advokat påstod, at man havde forfulgt de mennesker, der havde
brugt tegningen uretmæssigt. Det kunne AG’s advokat så bevise ikke var rigtigt, da de folk der var tvunget
til at betale erstatning, bl.a det norske Aftenposten, alle var medier og ikke politiske organisationer eller
privatpersoner. Altså kun nogen der havde kommerciel interesse i at trykke KW’s tegning.
AG’s advokat kunne belære KW’s advokat om, at et nyere EU-direktiv fra ’95 beskriver copyright-loven
som en beskyttelse for kunstnere og andre, så deres værker ikke kan misbruges kommercielt, altså så
andre kan tjene penge på kunstnerens kunst. EU-direktivet siger altså, at det drejer sig om beskyttelse af
kommerciel udnyttelse, og ikke politisk brug af billedet. AG’s advokat siger at KW’s billede fra det blev
tegnet er en politisk tegning. Ligemeget om man kan lide billedet eller ej, så er det at sætte en bombe
sammen med en religions profet en politisk handling og dermed er det selvforskyldt, hvis tegningen bliver
brugt politisk. I nyere tid har der ikke været nogen hjemmel for, at man kan forbyde politiske handlinger
v.h.a copyrightloven og sådan har loven heller aldrig været tiltænkt. Og det nyere EU-direktiv understøtter
dette. Derfor ønsker AG’s advokat ikke at betale nogensomhelst erstatning. Samtidig har Kurt Westergaard
også til en ytringsfrihedsprisuddeling ved kansler Merkel udtalt, at tegningen har sit eget liv, altså
underforstået at KW ikke kan styre brugen af sin tegning og dermed reelt fraskriver sig sin copyright.
Dommeren vil afsige dom d. 16. dec. Vi vil annoncere dommen her på siden på dagen.  Citat slut.HVOR STOR ER FORSKERES VIDEN ???

Politik

Foreløbigt parti-program.


Arbejdsmarked

Under udarbejdelse.


Dyrevelfærd

SIOE går ind for at forbyde al form for dyremishandling, herunder halal slagtning og lange, trange dyretransporter. Enhver form for dyremishandling bør straffes meget hårdere end idag.
SIOE går ind for et effektivt og allestedsnærværende dyrepoliti med vidtstrakte beføjelser.


Energipolitik

SIOE støtter en bæredygtig udvikling af vedvarende, ikke forurenende energi arter, såsom vindenergi, bølgeenergi, solenergi og jordvarme. Vort mål er at gøre Danmark og Europa uafhængig af fossile brændstoffer og gasser fra totalitære stater i fremtiden.


Erhvervspolitik

SIOE anerkender behovet for et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Det er erhvervslivet, som finansierer velfærden, og kun ved at give erhvervslivet de bedst mulige betingelser, kan vi sikre et stærkt erhvervsliv og et attraktivt erhvervsmiljø i Danmark, og dermed en høj grad af velfærd.


EU / Europa

SIOE går ind for nedlæggelsen af EU i sin nuværende form. Der er ikke behov for en ny centralistisk diktaturstat, hvor nationalstaterne elimineres til fordel for et multikulturelt eksperiment, som kun kan betyde de europæiske kulturers undergang på sigt. Derimod støtter SIOE til enhver tid et stærkt europæisk samarbejde indenfor flere områder, herunder handel, forsvar, velfærd, energi og kriminalitetsbekæmpelse blandt mange andre. Kort sagt: SIOE ønsker det gamle EF tilbage.


Familie og bolig

SIOE ønsker at genetablere tidligere tiders stærke familiebånd og familieværdier, hvor familien er fundamentet for både børn, unge og ældre. SIOE ønsker at overdrage selve ansvaret for børneopdragelse til familien, sådan som det tidligere har været praktiseret. Det er ikke skolernes opgave at opdrage, men derimod at indlære.
SIOE vil naturligvis ikke skære i den nuværende kommunale ældrepleje, tværtimod. SIOE ønsker at styrke boligmarkedet i form af nyere, sundere og mere energirigtige boliger til alle, samtidig med at ghettoerne nedlægges. SIOE anerkender ikke parallelsamfund.


Flygtninge/Integration

SIOE vil nedlægge Flygtninge- og Integrationsministeriet og omdanne det til et Hjemsendelsesministerium, som skal tage sig af alle de sager, som omhandler hjemsendelse af alle udviste kriminelle udlændinge. Samtidig skal dette ministerium varetage opgaven med kontrol af tildelte danske statsborgerskaber, for at sikre, at disse ikke er tildelt på forkert grundlag. Dansk statsborgerskab er tildelt ved lov, og kan følgelig også inddrages ved lov, hvilket vil sortere under Hjemsendelsesministeriet. SIOE vil indføre et totalt indvandrerstop fra alle totalitære nationer. Repatriering af utilpassede indvandrere: Kriminelle indvandrere har bevist at de er utilpassede og skal derfor hjemsendes og fratages eventuelt tillagt dansk statsborgerskab. Offentligt betalte integreringstiltag ophører. Ikke-selvforsørgende indvandrere hjemsendes. Hjemsendelse har ingen mening hvis Danmark fortsat står åben for masseindvandring, derfor må der fastsættes realistiske og lave kvoter for modtagelse af reelle flygtninge. Tildeling af statsborgerskaber skal begrænses meget stærkt. For at opnå dansk statsborgerskab skal man have været på prøve min. 10 år før man kan ansøge. Integrationsministeriet er overflødigt idet det må antages, at integrationen udspringer fra den tilflyttende, ikke fra den danske stat. Tolkebistand er ligeledes ikke en statslig opgave, men derimod et privat anliggende.
SIOE ønsker at stoppe statslig flygtningehjælp for skattekroner. Statens opgave er at hjælpe de svage i det danske samfund, ikke i udlandet. Flygtninge kan hjælpes i nærområder af frivillige organisationer, som vil nyde en begunstigelse i form af skattefrihed.


Forsvarspolitik

SIOE erkender behovet for et stærkt forsvar. Danmark er medlem af NATO. Forsvaret skal bestå af hær, flåde, luftvåben og Hjemmeværn. Forsvaret skal samarbejde med andre NATO allierede. SIOE vil have defineret begrebet ”krig mod terror”. I SIOE vil vi spørge de allierede, om de vil være med til at erkende, at man ikke kan føre krig mod et instrument, hvilket krigen mod terror er. Ligeså vel som de allierede ikke førte krig mod tyskernes “blitzkrieg” men mod nazismen, så må vi og vore allierede anerkende, at vi er i krig med islam, ikke terrorisme. Vil vore allierede ikke anerkende det, skal vi trække os ud af Afghanistan, da det er helt urimeligt at en lille nation på omkring 5 millioner indbyggere – svarende til en stor by i Europa – skal trække det store læs, vi gør i Helman-provinsen i Afghanistan. Vores modige danske soldater har udført en heltemodig stor indsats i Helman-provinsen, men nu er det på tide at nogle af de store lande i Europa tager deres del af læsset.
SIOE ønsker at styrke det hjemlige forsvar, især mod 5.Kolonne virksomhed. Følgelig bør hæren kunne indsættes som støtte til Politiet ved uroligheder i ghettoer og mod autonome, såfremt der måtte opstå behov herfor. Tropper kan udsendes i situationer, som kræver beskyttelse af danske interesser, såsom beskyttelse af danske skibe i områder, som hærges af pirater.
SIOE vil arbejde for en anstændig veteranpolitik som vi kan være bekendt overfor vores veteraner. Vi vil inddrage dem det drejer sig om i vores forslag.


Fødevarepolitik

Under udarbejdelse


Indfødsret

Dansk indfødsret er ikke en selvfølge. Indvandrere, som af den ene eller den anden grund ikke formår at integrere sig, men som stadig af forskellige årsager opholder sig i landet, kan ikke påregne, at deres efterkommere automatisk opnår dansk indfødsret, blot fordi de tilfældigvis er født i landet. Indfødsret gives kun til de, som har opnået dansk statsborgerskab, og ligesom denne er givet ved lov, kan den også fratages ved lov.


Islam og islamisering

SIOE bekæmper alle totalitære ideologier og regimer, herunder islam. Dersom muslimer ønsker at bo i landet, må disse betingelsesløst anerkende dansk lov og ret, samt frasige sig alle erhvervede særrettigheder. Der gælder ikke særlige regler for nogen befolkningsgrupper, kulturer eller religioner – og følgelig heller ikke for islam.
Dersom passager i koranen er i strid med dansk lov og ret, skal disse passager forbydes praktiseret og forkyndt i Danmark. Skulle dette ikke vise sig muligt for den enkelte muslim, er der ingen anden vej end at finde et andet land, hvor disse passager er tilladt. SIOE understreger, at islam er en totalitær ideologi på linje med nazisme og kommunisme, som er i strid med demokratiske principper. I respekt for ytringsfriheden og Grundloven er ingen ideologi imidlertid forbudt, men passager i disse ideologiers respektive lærebøger, som er i strid med den danske Grundlov, og som bringer rigets sikkerhed i fare, må ikke praktiseres i Danmark. Vores grundlov siger klart og tydeligt:
§ 67:
“Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

Dette betyder direkte oversat, at det der strider mod sædeligheden, altså dansk sædvane, ikke må læres ellers foretages, og ordet “offentlig orden” kan oversættes til “den danske straffelov”. Så det betyder, at islam ikke er forenelig med dansk sædvane og straffelov, idet det ikke er dansk sædvane, at kvinder og mænd ikke er lige, og det strider mod vores straffelov at opfordre til at dræbe medlemmer af islam, der ønsker at forlade islam. Det er også forbudt at dræbe ifølge vores straffelov, og koranen opfordrer ustandseligt til det. SIOE anerkender i øvrigt kønnenes ligestilling i Danmark, og dette gælder for alle i Danmark.
§ 69 siger:
“De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.”

Dette har vores politikere bevidst undladt og dermed forbryder de sig mod den Grundlov, de skriver under på at ville overholde, når de bliver medlem af folketinget.


Justitspolitik

SIOE ønsker at skærpe straffen for grov kriminalitet. Endvidere ønsker SIOE at bringe balance i forholdet mellem voldskriminalitet og berigelseskriminalitet. Det skal ikke være muligt at slippe med nogle få års fængselfor grove forbrydelser som voldtægt, vold og mord. SIOE ønsker samtidig at sende et signal til de unge, som udgør en stadig større andel af grove voldsforbrydelser. For så vidt angår kriminalitet begået af udlændinge,straffes dette med øjeblikkelig udvisning. Imamer og andre forkyndere, som opildner til vold og sanktioner mod det land, som brødføder dem, straffes og udvises for bestandig.
For at fastholde rimelige forhold i fremtiden bør Straffelovens kapitel 12 revideres, så hjælp til fremmede folkeslags besættelses af Danmark, gøres strafbart på linje med hjælp til fremmede magter. Påtaleretten fjernes fra justitsministeren, således at en sag kan rejses på foranledning af 10 Folketingsmedlemmer. Straffelovens paragraf 266B ophæves. Internationale konventioner skal drøftes med henblik på revision.
SIOE ønsker endvidere at gøre det legalt for den enkelte borger at beskytte sig selv og sin familie mod overgreb i eget hjem. Det skal ikke være forbudt at forsvare sig mod voldelige indbrud, ej heller at gribe ind, når man overværer et voldeligt overfald på åben gade. Våbenloven skal revideres i et sådant omfang, at den enkelte borger får ret til at have våben i eget hjem til selvforsvar. Dette skal bidrage til at øge afskrækkelseseffekten blandt kriminelle, som må påregne at kunne blive mødt med våben, dersom de uretmæssigt trænger ind i andres hjem.


Kirke / religion

Under udarbejdelse.


Kommunalregi

Under udarbejdelse.


Kulturpolitik

Under udarbejdelse.


Landbrug og fiskeri

Under udarbejdelse.


Miljø

SIOE går ind for et grønt miljø, hvor dyr og mennesker kan trives. Det er derfor uundgåeligt, at Danmark frigøres fra afhængigheden af fossile brændstoffer og gasser og overgår til bæredygtige vedvarende energikilder.
Miljøpolitikken søges gennemført hurtigst muligt under hensyntagen til erhvervslivets evne til at omstille sig. Det er stadig erhvervslivet, som finansierer velfærden, og derfor bør en omlægning til grønt miljø ske i et tempo, hvor erhvervslivet kan følge med. - Er fortsat under udarbejdelse


Skat

SIOE går ind for at nedbringe personskatten, så det i stigende grad bliver attraktivt at arbejde frem for at lade sig forsørge af det offentlige. Det er ligeledes nødvendigt at nedsætte selskabsskatten og diverse skatter og afgifter for erhvervslivet, idet man derigennem søger at gøre dansk erhvervsliv mere konkurrencedygtigt overfor udlandet. Kun sådan sikres arbejdspladser og mere velfærd. Finansieringen af disse skattelettelser findes i dels det faldende antal af borgere på sociale ydelser og overførselsindkomster, samt et drastisk fald i omkostningerne til mislykket integration og ulandsbistand.


Socialpolitik

SIOE anerkender, at ikke alle borgere har mulighed for at forsørge sig selv. Der kan være mange årsager hertil, og SIOE ønsker naturligvis ikke at sende borgere på gaden, fordi man mister sit job. Der skal naturligvis være et socialt sikkerhedsnet under alle borgere, som sikrer, at man kan klare en midlertidig arbejdsløshed.
Desuden vil der i ethvert samfund være borgere, som af forskellige årsager, såsom sygdom eller handicap, ikke er i stand til at arbejde. Disse borgere skal naturligvis ikke svigtes. Desuden ønsker SIOE at styrke de sociale myndigheders kompetencer, så socialt belastede familier hurtigere og mere effektivt tilbydes hjælp. De såkaldte nomadefamilier skal ikke længere have mulighed for at flytte fra problemerne, blot for at belaste en ny kommune, som skal behandle sagerne forfra. De sociale myndigheder i kommunerne skal alle kunne trække på en fælles database, hvori alle socialt belastede familiers/personers sag er opført. Således sikres en mere ensartet, hurtig og effektiv hjælp.


Sundhed

SIOE ønsker at bremse den negative udvikling i sundhedssektoren. Der skal ikke lukkes flere sygehuse, tværtimod skal der genåbnes skadestuer og akutsygehuse overalt i regionerne, hvor sygehuse og hospitaler er blevet lukket. Der skal indføres et landsdækkende database-system, som alle sygehuse og skadestuer kan trække på. Der indføres ambulancehelikopter service, så patienter hurtigt kan flyttes til et sygehus med større ekspertise. Der indføres obligatorisk sundhedscheck for alle borgere over 30 hvert 5. år.
Tandplejen er en del af sygesikringen og skal derfor være gratis.


Trafik

SIOE ønsker en stærk og effektiv infrastruktur med bedre veje, bedre jernbaner og bedre offentlige transportmidler. SIOE vil derfor arbejde på at udvide belastede motorveje, idet det må antages, at langt størstedelen af den nuværende bilpark indenfor en overskuelig fremtid vil være erstattet af miljørigtige biler. Det er ikke meningen, at borgere skal tvinges til at benytte offentlige transportmidler ud fra et forureningsmæssigt synspunkt. Borgerne har ret til selv at vælge. Det skal imidlertid sikres, at dersom man vælger et offentligt transportmiddel, så er dette mindst ligeså effektivt og bekvemt for borgerne, som en privatbil er. Der skal bygges nye og hurtigere jernbaner, samt etableres et mere effektivt net af bus/sporvognsforbindelser i byerne.


Uddannelse

Folkeskolen skal være et sted, hvor eleverne lærer at læse, skrive, regne, samt tilegner sig de basale færdigheder i geografi, historie, naturfag m.m. Når eleverne er færdige efter 9. eller 10. klasse, skal de være stærkt rustede til at påbegynde en hvilken som helst uddannelse, de måtte ønske. For at sikre, at unge under uddannelse bedst muligt passer deres uddannelse, sikres de unge bolig og lærebøger/materiale. Det er ikke meningen, at de unge skal bruge værdifuld uddannelsestid på at supplere deres SU med arbejde. Danmark skal have en højt uddannet befolkning, som kan sikre en høj grad af velfærd.


Udenrigspolitik

Udenrigspolitisk ønsker SIOE, at Danmark er en del af NATO, samt en del af Europa i et snævert samarbejde.
Desuden ønsker SIOE at styrke båndende til USA, som nærmeste allierede udenfor Europa. SIOE mener, at Danmark bør arbejde på at bekæmpe totalitære regimer overalt i verden. Dette sikres primært igennem handelssanktioner og diplomatisk pres. Desuden kan det være nødvendigt at nægte at anerkende visse diktaturstaters regeringer. Danmark skal ikke sende tropper i krig, undtagen hvis vi eller vore allierede bliver angrebet.


Velfærd

SIOE ønsker at sikre velfærden for den enkelte borger mest muligt. - Er fortsat under udarbejdelse


Videnskab / teknologi

Under udarbejdelse


Ældrepolitik

SIOE anerkender de ældres ret til et værdigt liv. De ældre er borgere ligeså vel som alle andre, og de har betalt skat igennem et langt arbejdsliv. Det er derfor kun rimeligt, at de ældre får mulighed for at nyde livet efter den aktive arbejdsperiode. De ældre skal ikke stilles dårligere, end de var, da de arbejdede. Desuden skal ældreplejen opgraderes, og SOSU assistenterne samt andet plejepersonale med omgang med ældre, aflønnes i overensstemmelse med deres indsats og ansvar. Der skal være garanti for behandlings- og plejehjemspladser, og kvaliteten af disse skal højnes betragteligt.


Økonomi og finans

SIOE baserer sin økonomiske politik på en borgerlig økonomisk tankegang.  Citat slut.www.Kulturpartiet.dk   www.Vilde-Teorier.dk 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE