VEDTÆGTER

VEDTÆGTER

 

for Grundlovsforeningen   www.Danskkultur.dk 

§ 1.Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er "Grundlovsforeningen Dansk Kultur" med binavnet "Foreningen til 
          værn om dansk kultur og identitet".  www.islaminfo.dk

 

Stk. 2: Foreningen har hjemsted i formandens bopælskommune.

 

Stk. 3: Foreningen er almennyttig, tværpolitisk og uafhængig af partipolitik.

 

§ 2 Formål
Foreningens formål er at styrke dansk kultur, identitet, demokrati, ytringsfrihed og ligestilling ved:

 

Stk. 1: At øge kendskabet til danske traditioner og værdier - såsom personlig frihed, skikke,
          sprog, historie, tonekunst og sangskat (herunder salme- og højskolesangbogen).

 

Stk. 2: At sikre dansk bygningskunst og bevaringsværdige by- og landskabsmiljøer.

 

Stk. 3: At forsvare dansk levevis og religionsudøvelse i udfordringen fra islam.

 

Stk. 4: At fastholde Grundloven af 1953.

 

Stk. 5: At forsvare de værdier og menneskesyn, der udspringer af den kristne kulturarv.

 

Stk. 6: At styrke ytringsfriheden og modarbejde censur.

 

Stk. 7: At sikre ligeværdighed mellem mænd og kvinder.

 

Stk. 8: At oplyse politikere og presse om foreningens standpunkter.

 

Stk. 9: At drive publikations- og PR-virksomhed for foreningens formål.

 

§ 3 Medlemskab
Stk. 1: Som medlem optages enhver myndig person, der erklærer at støtte foreningens formål, betaler det fastsatte kontingent og godkendes af bestyrelsen.

 

Stk. 2: Medlemmerne modtager foreningens informationer og øvrige ydelser og har efter 6 måneders medlemskab stemmeret på generalforsamlingen, hvis de ikke er i kontingentrestance.

 

Stk. 3: Foreningen kan optage støttemedlemmer. Disse medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

Stk. 4: Medlemmer kan til enhver tid udtræde af foreningen ved skriftlig meddelelse derom. Ved manglende kontingentbetaling slettes medlemskabet efter en påmindelse.

 

Stk. 5: Hvis et medlem modarbejder foreningens formål, søger at svække tilliden til foreningen, handler illoyalt eller på anden måde skader foreningens interesser eller omdømme, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.

 

Stk. 6: Den ekskluderede person har ret til at få eksklusionen forelagt til prøvelse på førstkommende generalforsamling. Eksklusionen står ved magt, indtil generalforsamlingen måtte træffe anden afgørelse.

 

§ 4 Kontingenter og gaver
Stk. 1: Generalforsamlingen fastsætter de grupper, medlemmerne inddeles i, og årskontingentet for hver gruppe.

 

Stk. 2: Ved indmeldelse i foreningen betales der fuldt årskontingent uanset hvornår i kalenderåret, indmeldelsen sker. Det løbende kontingent betales derpå senest d. 1. marts og dækker medlemskabet indtil marts næste år.

 

Stk. 3: Foreningen er berettiget til at modtage testamentariske gaver uden boafgift og andre gaver med fradragsret for giverne efter gældende skatteregler.

 

Stk. 4. Foreningens kontingent- og gaveindtægter skal i overvejende grad anvendes til dens almennyttige formål, jfr. § 2.

 

§ 5 Generalforsamlingen

 

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan træffe beslutning i alle foreningens anliggender. Den ledes af en dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 2: Bortset fra anliggender, der behandles iht. § 12 og § 13, træffer generalforsamlingen beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Hvis mindst 10 af dem kræver det, skal en afstemning foregå skriftligt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes pr brev eller fuldmagt.

 

Stk. 3: Personvalg foregår altid skriftligt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

 

§ 6 Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i perioden fra d. 15. marts til d. 30. april.

 

Stk. 2: Senest d. 1. februar sendes meddelelse til medlemmerne om datoen for generalforsamlingen samt meddelelse om at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 15. februar.

 

Stk. 3: Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden og de indkomne forslag.

 

§ 7 Faste punkter på den ordinære generalforsamlings dagsorden
1) Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

 

2) Forelæggelse af formandens årsberetning.

 

3) Forelæggelse af årsregnskab og revisorberetning.

 

4) Behandling af indkomne forslag.

 

5) Forelæggelse af foreningens hovedaktiviteter i det kommende år.

 

6) Fastsættelse af kontingenter.

 

7) Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter.

 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

9) Eventuelt.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller senest 14 dage efter, at mindst 50 medlemmer har stillet krav om det med angivelse af motiveret dagsorden.

 

Stk. 2: Indkaldelsen sker efter samme regler som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 9 Bestyrelse
Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.

 

Stk. 1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På ulige årstal vælges 4 medlemmer, og på lige årstal vælges 3. Hvis et medlem i længere tid er forhindret i at deltage i bestyrelsesmøderne, overtager en suppleant mandatet, så længe fraværet varer, dog højst indtil næste generalforsamling.

 

Stk. 2: Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Desuden fastlægges det kommende års bestyrelsesmøder.

 

Stk. 3: Formanden kan indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder.

 

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvis et bestyrelsesmedlem kræver det, forelægges den generalforsamlingen til godkendelse.

 

Stk. 5: Til afgrænsede opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg under ledelse af et bestyrelsesmedlem og med deltagelse af personer uden for bestyrelsen.

 

Stk. 6: Bestyrelsen kan nedsætte et nævn til vejledning for institutioner, myndigheder og politikere, som ønsker taget større hensyn til dansk kultur i afgørelser og beslutninger.

 

Stk. 7: Bestyrelsen tilstræber at oprette lokalafdelinger i hele Danmark.

 

Stk. 8: Bestyrelsen tilstræber at uddele en årlig pris til en eller flere personer, som i særlig grad har gavnet dansk kultur.

 

§ 10 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden og næstformanden. Bestyrelsen kan tildele kassereren afgrænset tegningsret.

 

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gæld og forpligtelser. Ved protokolleret dissens kan de frigøre sig fra hæftelse for specifikke bestyrelsesbeslutninger.

 

Stk. 3: Foreningens øvrige medlemmer hæfter kun for eventuel kontingentrestance.

 

§ 11 Regnskab og revision
Der udarbejdes et regnskab for hvert kalenderår. Regnskabsføringen og -aflæggelsen følger årsregnskabslovens bestemmelser. Efter at være revideret forelægges det til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

Revisor påser, at afholdte udgifter har hjemmel i foreningens vedtægter, og at årsregnskabet giver en retvisende fremstilling af foreningens aktiver og passiver.”

 

§ 12 Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

 

§ 13 Foreningens opløsning
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger inden for 30 dage stemmer for.

 

Stk. 2: Ved foreningens opløsning overdrages dens likvidationsprovenu til en anden forening, der er hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land og har samme eller nært beslægtede, almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

 

Stk. 3: Efter at have godkendt foreningens afsluttende og reviderede regnskab vælger den sidste generalforsamling, jfr. stk. 1, den pågældende forening blandt bestyrelsens forslag herom.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE