FOLKEAFSTEMNING
FOLKEAFSTEMNING wwwadvarselspartiet.dk

DETTE FORSLAG ER FREMSAT PÅ DENNE SIDE 6 - 10 - 2008

En meget vigtig artikel

Lissabontraktaten

SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

 AFSNIT VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

 

Artikel 50

Frivillig udtræden af  EU unionen

 

(Side 52)

1.      Enhver medlemsstat kan i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser beslutte at udtræde af Unionen.

2.      Hvis en medlemsstat beslutter at udtræde, meddeler den det til Det Europæiske Råd. På baggrund af det europæiske Råds retningslinjer forhandler og indgår Unionen aftale med den pågældende stat om de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen. Denne aftale forhandles i overensstemmelse med artikel 218, stk.3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Den indgås på Unionens vegne af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter Europa-Parlamentets godkendelse.

3.      Traktaterne ophører med at finde anvendelse på den pågældende medlemsstat på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttrædelse eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen i stk. 2, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med den pågældende medlemsstat med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

4.      Ved anvendelsen af stk. 2 og 3. Deltager det medlem af Det Europæiske Råd og Rådet, der repræsenterer den udtrædende medlemsstat, ikke i Det Europæiske Råd s eller Rådets drøftelser eller afgørelser vedrørende denne stat. Kvalificeret flertal defineres som angivet i artikel 238, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

5.      Hvis en stat, der er udtrådt af Unionen, på ny anmoder om medlemskab, behandles dens anmodning efter proceduren i artikel 49.

------------------

 

Det fremgår af de to udgaver, at der er foretaget en stramning, ”med enstemmighed” i Lissabontraktaten. I det hele taget foreligger der rige muligheder i forvaltningen af ovenstående tekster. Man skal ikke tro, at det er nemt at melde sig ud af Unionens favntag!

Det modsatte indtryk får danske borgere vedrørende udtrædelse af Unionen, hvis de læser den forenklede udgave af” TRAKTAT OM EN FORFATNING FOR EUROPA – baggrund, fakta og forklaring.” (Udgivet af FOLKETINGETS EU – OPLYSNING, 2005.) I denne står der under afsnittet ”FREMTIDIGE TRAKTATÆNDRINGER”, (side 44):

Frivilligt at være med i EU

Selv om der findes fortilfælde, hvor et land har meldt sig ud af EU (Grønland i 1985), er der nu for første gang blevet traktatfæstet, at et land kan melde sig ud af EU. Hvis en udtrædelsesaftale ikke er nået inden 2 år efter anmodningen om det, sker udtrædelsen automatisk.

I den tilsvarende forenklede udgave af ”Lissabontraktaten FOLKETINGET” står der:

Udmeldelse af EU

Som noget nyt er der i Lissabontraktaten fastlagt en procedure for, hvordan et land melder sig ud af EU.

N. B. Forfatning = en juridisk gældende Grundlov. En traktat = en juridisk forpligtende aftale, der fastsætter de grundlæggende regler og principper for et samarbejde mellem lande.

Både i første og anden udgave af Forfatningen Lissabontraktaten optræder Unionens retslige status som: ”Unionen har status som én juridisk person”. Det vil sige juridisk bindende og, at EU f. eks. kan tilslutte sig internationale aftaler.

Derfor har befolkningen reelt krav på en folkeafstemning om Lissabontraktaten!

EU er og forbliver en overstatslig magtmastodont med en fortsat udbygning af sammenslutningen, (jævnfør Romtraktaten, … en sammenslutning, der uden ophør gøres stadig snævrere) og med forsvindende lille demokratisk islæt.

De politiske Menneskerettigheder, som EU-charteret om rettigheder overordnet er udformet efter, vil til enhver tid blive forvaltet politisk med henvisninger til indgåede konventioner mellem nationer eller overnationale politiske institutioner, f. eks. FN. De nationale forfatninger har ingen juridisk indflydelse eller medbestemmelse.

Derfor kære landsmænd, lad os stå sammen om et krav til vor nationale regering – ikke alene om en afstemning om Lissabontraktaten, men om en udmeldelse af EU!

 

Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken

DA VORE ( DANSKE POLITIKERE ) OG ( EU-POLITIKERNE )HAR GIVET GRØNT LYS FOR INDVANDRING TIL EUROPA OG DANMARK FRA 9 MUSLIMSKE LANDE,SÅ VIL DENNE POLITIK GØRE DANSKERNE TIL ET MINDRETAL I SIT EGET FÆDRELAND.

DERFOR

Derfor kære landsmænd, lad os stå sammen om et krav til vor nationale regering – ikke alene om en afstemning om Lissabontraktaten, men om en udmeldelse af EU!

LAD MIG GENTAGE

DERFOR KÆRE LANDSMÆND,LAD OS STÅ SAMMEN OM ET KRAV TIL VOR NATIONALE REGERING - IKKE ALENE OM EN AFSTEMNING OM LISSABONTRAKTATEN,MEN OM EN UDMELDELSE AF EU ;


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE